Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [5240]

This is an old revision of MappingParty made by kayle on 2017-09-08 22:23:34.

 

Mapping Party

Mapping Party je akcia zameraná na zmapovanie okolia vopred vybranej lokality. Akcie sú otvorené pre verejnosť a nových záujemcov radi zaškolia skúsenejší maperi.

Pripravované akcie


Rimavská Sobota, 7. November 2017


Uskutočnené akcie


Pred MappingPartyCategoryMappingParty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki