Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1161]

This is an old revision of OpenStreetMap made by MichalPalenik on 2009-01-25 16:39:11.

 

OpenStreetMap

OpenStreetMap je medzinárodný projekt vytvárajúci voľnú digitálnu mapu sveta. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právnické a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod licenciou CC-BY-SA. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv. Licencia je veľmi podobná licencii GNU GPL.

História projektnu siaha do roku 2004. Od toho času má registrovaných asi 25 000 používateľov, z ktorých 10% pravidelne prispieva k tvorbe mapových dát. Zoznam historických udalostí projektu je tu.

Mapový portál FreemapSlovakia združuje slovenskú komunitu OpenStreetMap.

Aktuálne pokrytie mapy je možné nájsť na http://www.openstreetmap.org a viac informácii o projekte na http://wiki.openstreetmap.org
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki