Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Študenti stredných odborných škôl majú, podľa zákona č 245/2008 Z.z., majú možnosť realizovať časť maturitnej skúšky praktickou formou. FreemapSlovakia ponúka možnosť tvorby praktickej maturity na reálnych dátach o reálnych obciach na Slovensku.

Cieľom praktickej maturity je vytvoriť úplnú mapu vybranej obce prostredníctvom geoinformačných prostriedkov.

Praktická maturita pozostáva z viacerých krokov, v ktorých študent preukáže praktické zvládnutie viacerých aspektov geoinformatiky. Maturita je robená v spolupráci s projektom FreemapSlovakia, ktorý zabezpečuje technické prostriedky potrebné na realizáciu maturity.

O projekte FreemapSlovakia

FreemapSlovakia je slovenskou časťou projektu OpenStreetMap, čo je medzinárodný projekt vytvárajúci voľnú digitálnu mapu sveta. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právnické a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod licenciou CC-BY-SA. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv. Je to akási wikipédia medzi mapami. Z pohľadu školstva a akademickej obce je zaujímavá možnosť bezplatne používať profesionálne nástroje a kvalitné dáta bez nutnosti nevýhodných dohôd s komerčnými firmami.

popis jednotlivých častí maturity

tu je popis čo bude potrebné urobiť na úspešné zvládnutie maturity (prosím doplňte)

načítanie dát z katastrálneho portálu

pozostáva z:
vytvorenie slepej mapy

pozostáva z:
konfrontácia slepej mapy so skutočnosťou

pozostáva z:
doplnenie mapových dát

pozostáva z:
propagácia výsledkov

pozostáva z:
Skoly
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki