Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
18. januára 2010 - Aktuálne mapy pre Haiti

OpenStreetMap, materský projekt FreemapSlovakia, aktívne prispieva k uľahčeniu situácie na Haity. V rámci svojej infraštruktúry publikuje voľne dostupnú a veľmi aktuálnu mapu Haiti. Všetci zúčastení majú prístup nielen k mapovým výstupom, ale aj k samotnej databáze aby ju mohli priebežne aktualizovať a prispôsobovať aktuálne situácii. Mapa je aktualizovaná v päťminútových intervaloch.

Aktuálna mapa a ďalšie informácie sú na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Haiti

http://wiki.freemap.sk/TlacoveSpravy2010Januar , FreemapSlovakia, 18. januára 2010

O FreemapSlovakia FreeMap.sk:
OpenStreetMap je medzinárodný projekt vytvárajúci aktuálnu voľnú digitálnu mapu sveta na princípe podobnom ako wikipedia. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právnické a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod licenciou CC-BY-SA. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv. Takáto licencia umožňuje napríklad voľné využitie v akademickom prostredí, v komerčnom prostredí pri popise pozície firmy a jej pobočiek alebo v prostredí regiónov a samospráv pri tvorbe máp.

Online mapa na http://www.FreeMap.sk umožňuje prehliadanie mapy, zobrazenie rôznych vrstiev s informáciami (cesty, turistické chodníky, LayerContour vrstevnice, LayerWeather aktuálne počasie, ...) ako i vyhľadávanie rôznych bodov záujmu (napríklad bankomat, lekáreň alebo stravovacie zariadenie). FreemapSlovakia FreeMap je Slovenská komunita združujúca používateľov a tvorcov mapy na Slovensku. Okrem samotného mapovacie procesu, FreemapSlovakia FreeMap vytvára a prevádzkuje vlastný vizuál mapy prispôsobený zvyklostiam Slovenských užívateľov, rokuje s rôznymi inštitúciami o poskytnutí hromadných dát a tieto implementuje do mapy, a vytvára prispôsobené výstupy pre komerčné i nekomerčné organizácie.

TlacoveSpravy
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki