Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Datové zdroje


Datové zdroje, mapové podklady, databázy z ktoré môžeme používať pri tvorbe OpenStreetMap

Organizácie uvedené nižšie dali explicitné povolenie na použitie ich databáz a služieb pri tvorbe mapy. Dôležité: iné zdroje nie je možné ani povolené použiť.

MAPY

Mapy sú poskytované ako WMS alebo TMS. Sú to webové služby pre sprístupňovanie bitmapových geografických podkladov. Pre územie SR sa dajú použiť služby:

Databázy


Iné


AkviziciaDat ďalšie možnosti

CategoryDatoveZdroje
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki