Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Lokalizačná služba

Portál freemap.sk umožňuje sledovanie aktuálnej polohy zariadenia na mape (anglicky: live tracking / real-time tracking). Na využitie tejto funkcie je potrebné prihlásenie sa na freemap.sk ako registrovaný používateľ.

Sledovanie zariadenia na mape

  1. navštíviť stránku www.freemap.sk a prihlásiť sa
  2. v ľavom hornom rohu kliknúť na Portály a služby
  3. v prvej sekcii Hlavné mapové portály kliknúť na Lokalizačné služby
Skrátene: zadať priamo loc.freemap.sk do prehliadača

Nastavenie zariadenia na odosielanie aktuálnej polohy

Nastavenie pozostáva z dvoch krokov:
  1. zaregistrovanie zariadenia na portáli freemap.sk
  2. nastavenie zariadenia tak, aby odosielalo svoju aktuálnu polohu (návod pre Android aplikáciu Locus Map Pro).


CategoryHowTo
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki