Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Tu nájdete zoznam noviniek, ktoré sa týkajú samotného portálu FreemapSlovakia
Novinky na mape nájdete na MappingNews

Portálové novinky


TlacoveSpravy, NoveVerzie

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki