Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Technické a technologické pozadie


Ako funguje Freemap Slovakia


Fáza 1 - naplnenie datábazy

Note: Popisat process daily diff -> data

Fáza 2 - generovanie dlaždíc


Dlaždice sa generujú pomocou upraveného klienta Tiles@home - DiSK (Distribuovaný Slovenský Klient). Pred inštaláciou klienta sa presvedčte, že máte nainštalovaný potrebný softvér pre DiSK. Požiadavky sú identické s požiadavkami na inštaláciu Tiles@home (stránka je v angličtine).

Klienta môžete získať pomocou príkazu:
	svn --username disk --password disk co http://www.freemap.sk/svn/freemap/FreemapSlovakiaDiSK


Zaregistrujte sa na stránke http://disk.freemap.sk/user/ a nakonfigurujte klienta (súbory authentication.conf a freemapdiskclient.conf) podľa ukážkových konfigurácií (authentication.conf.example, freemapdiskclient.conf.linux resp. freemapdiskclient.conf.windows)

Potom si overte funkčnosť klienta pomocou príkazu:
	perl tilesGen.pl xy 2253 1420 


Pokiaľ je všetko v poriadku, nemali by ste vidieť žiadne chybové hlásenia a DiSK by mal vygenerovať dlaždice, ktoré nájde (podľa svojho nastavenia) v podadresáry "uploadable" vo "WorkingDirectory".

Pokiaľ sú obrázky v poriadku, môžete sa zapojiť do generovanie dlaždíc pomocou:
	perl tilesGen.pl loop


prípadne (v linuxe):
	daemon-startFáza 3 - beh v prehliadači

Note: Popis OpenLayers
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki