Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
pubilkačná činnosť

Recenzované zborníky:


Články v odborných časopisoch:

Prednášky na medzinárodných konferenciách

Prednášky na tuzemských konferenciách

Citácie:

Školitel diplomových prác


Školitel bakalárskych prác

Štatistika: kategória publikačnej činnosti
AAB
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
3
ABC
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
1
ABD
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
1
ADDA
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
3
ADFB
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
7
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
7
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
1
BED
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
1
Súčet

24


Štatistika: kategória ohlasov
1.1
Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science
1
2.1
Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science
5
3
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
2
4
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
13
6
Recenzie v domácich publikáciách
2
Súčet

23
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki