Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
V dňoch 29. mája až 1. júna sa uskutoční MicroMappingParty v Bratislave.

Nejedná sa veľmi o mapping party ale skôr o stretnutie sa s ľudmi mimo mapovacieho procesu a získať tak možnosť naučiť sa niečo jeden od druhého.

Ďalšie informácie: http://col-me.info/node/152, http://coop.col-me.info/
Jazyk: angličtina

program

Schedule for the coop meeting:

Take your computers, video and photo cameras, sound recording devices, gps's, arduinos etc... And bring your bicycles, skates, skateboards, shoes. Hope the weather is nice these days, but some rain is expected...

CategoryMappingParty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki