Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
1.1. Čo je OpenStreetMap ?

1.1.1. Základné informácie

OpenStreetMap (OSM) je medzinárodný projekt vytvárajúci voľnú digitálnu mapu sveta. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právnické a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod licenciou ODbL. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv. Licencia je veľmi podobná licencii GNU GPL. Je to akási wikipédia medzi mapami.

História projektu siaha do roku 2004. Od toho času má registrovaných viac ako 500 000 používateľov celosvetovo, z ktorých 10% pravidelne prispieva k tvorbe mapových dát. Zoznam významných udalostí z histórie projektu (angl.).

Aktuálne pokrytie mapy je možné nájsť na http://www.openstreetmap.org (angl.) a viac informácii o projekte na http://wiki.openstreetmap.org (angl.). Mapový portál FreemapSlovakia združuje slovenskú komunitu OpenStreetMap.


1.1.2. Čo obsahuje OpenStreetMap ?

Ako bolo uvedené vyššie, komunita ľudí združená okolo OSM vytvára digitálne mapy. Čo presne to znamená, bude detailne popísané v ďalších kapitolách. V tomto okamihu je nutné povedať, že výsledkom práce jednotlivých "mapperov" nie je grafická mapa, ako ju mnohí poznajú v papierovej či elektronickej podobe. Výsledkom sú len dáta (informácie) o jednotlivých objektoch (cesty, chodníky, budovy a pod.) a vzťahoch medzi nimi (napr. turistický chodník je tvorený viacerými lesnými či asfaltovými cestami a pod). Všetky tieto informácie sú uložené v jednej obrovskej databáze na serveroch projektu OSM.


1.1.3. Ako vznikne mapa ?

Grafickú podobu mapy, ktorá je určená na prezeranie či navigáciu, je nutné vytvoriť na základe informácií obsiahnutých v OSM databáze. Každému objektu pri vytváraní pridelí "mapper" sadu vlastností. Vlastnosťami sú napr. názov objektu, typ objektu, popis a množstvo iných. Na základe týchto informácií je možné vygenerovať grafickú mapu. Samozrejme, generovanie mapy (tzv. rendering) je pomerne náročné na čas aj výkon počítača, preto vzniklo množstvo samostatných projektov, ktoré preberajú informácie o objektoch z OSM a na ich základe renderujú mapu.

Vzhľadom na obrovské množstvo informácií o objektoch v OSM databáze, nie je možné vygenerovať mapu, ktorá by obsahovala všetky detaily súčasne. Mapy sa preto generujú na konkrétne použitie, napr. turistické, cyklistické, verejná doprava a pod. Pri každej mape sa pritom použijú len tie objekty a ich vlastnosti, ktoré majú pre danú mapu význam (napr. nemá význam generovať turistické značky na mape verejnej dopravy). Tieto mapy je možné potom prezerať na stránkach jednotlivých projektov (napr. OpenStreetMap, FreemapSlovakia a množstvo iných).


1.1.4. Vrstvy mapy

Aby bolo prezeranie máp pohodlnejšie, jednotlivé typy máp sa zobrazujú ako vrstvy, čiže rôzne typy údajov uložené na mapovom podklade. Vrstvy si používateľ môže podľa potreby ľubovoľne zapínať, vypínať či kombinovať. Samozrejme, nie každý portál, ktorý generuje mapy na základe OSM dát, generuje všetky typy máp. Inak povedané, nie je to možné. Neexistuje totiž žiaden konečný zoznam typov máp. Každý portál si môže vytvoriť vlastný systém na generovanie ľubovoľných typov máp, v ktorom použije existujúce, príp. vlastné programy na ich generovanie, vlastné ikonky a grafické reprezentácie objektov na mape. Taktiež sa môže rozhodnúť, koľko a aké vrstvy bude generovať, či ich používatelia môžu prezerať súčasne (napr. skombinovať turistickú a cyklistickú mapu), alebo vždy len jednu vrstvu. Najznámejšou vrstvou generovannou priamo na portáli OSM je Mapnik.


1.1.5. Aká je aktuálnosť dát ?

Údaje uložené v zdrojovej databáze OSM su vždy aktuálne. To znamená, že akonáhle ľubovoľný používateľ urobí nejakú zmenu (vytvorí objekt, zmení jeho vlastnosti alebo ho vymaže) a potvrdí ju, táto zmena je okamžite k dispozícií ostatným používateľom. Situácia je trochu iná v prípade grafických máp. Vzhľadom na náročnosť renderovania máp, je doba aktualizácie závislá od mnohých okolností. Niektoré portály aktualizujú svoje mapy neustále (každá zmena sa prejaví v rádovo minútach či hodinách), iné vzhľadom na náročnosť aktualizujú mapy len jeden krát denne, príp. v ešte dlhších intervaloch.
zdroj
http://wiki.freemap.sk/OpenStreetMap
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki