Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Komunita Freemap oznamuje vydanie novej verzie portálu http://www.FreeMap.sk

Najpodstatnejšou zmenou, z pohľadu užívateľov, je nárast kilometrov ciest v mape. Za posledný rok stúpol počet ciest o 6 767 kilometrov. Najväčší nárast bol v oblasti ciest tretej triedy (o 2 214km) a pri lesných cestách (o 1 808 km), diaľnice a cesty prvej triedy sú už úplne zakreslené v mape. Najväčšia dynamika nárastu nastala u ciest pre peších a pre cyklistov (až o niekoľko sto percent).

Novinkou na mape je aj nová vrstva LayerGeocaching Geocaching s prehľadnou mapkou skrýš z tohto partnerského projektu. Spolu s LayerTrails turistickými a náučnými chodníkmi, umožňuje mapa príjemné a orientačne nenáročné trávenie času v prírode. Tomuto napomáhaj aj niekoľko exportov mapy pre mobilné telefóny. Všetky mapy pre mobilné telefóny a navigačné zariadenia sú k dispozícii na voľné stiahnutie na stránke FileDownload www.FreeMap.sk.

Online mapa na http://www.FreeMap.sk umožňuje prehliadanie mapy, zapínanie a vypínanie vrstiev s informáciami (cesty, turistické chodníky, vrstevnice, LayerWeather aktuálne počasie, ...) ako i vyhľadávanie rôznych bodov záujmu (napríklad bankomat, lekáreň alebo stravovacie zariadenie). Oproti minulej verzii je k dispozícii lepšie plánovanie trás, lepšie vyhľadávanie ulíc a bodov záujmu, nového pomocníka pre vytváranie mapy na kontaktné stránky rôznych inštitúcií a firiem, ako i prehľadnejšiu navigáciu.


O FreemapSlovakia FreeMap.sk:
OpenStreetMap je medzinárodný projekt vytvárajúci voľnú digitálnu mapu sveta na princípe podobnom ako wikipedia. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právnické a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod licenciou CC-BY-SA. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv. Takáto licencia umožňuje napríklad voľné využitie v akademickom prostredí, v komerčnom prostredí pri popise pozície firmy a jej pobočiek alebo v prostredí regiónov a samospráv pri tvorbe máp.

FreemapSlovakia FreeMap je Slovenská komunita združujúca používateľov a tvorcov mapy na Slovensku. Okrem samotného mapovacie procesu, FreemapSlovakia FreeMap vytvára a prevádzkuje vlastný vizuál mapy prispôsobený zvyklostiam Slovenských užívateľov, rokuje s rôznymi inštitúciami o poskytnutí hromadných dát a tieto implementuje do mapy, a vytvára prispôsobené výstupy pre komerčné i nekomerčné organizácie.

TlacoveSpravy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki