Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Pages linking to MicroMappingParty


Conference201207
GisFns1
GPStogoSK
HowToHelpPropagacia
Konferencia201207
Konferencia201407
MicroMappingParty20080726
MicroMappingParty200904
MicroMappingParty200905
MicroMappingParty200906
MicroMappingParty200907
MicroMappingParty201104
MicroMappingParty201111StaraLesna
WishList
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki