Starter Guide

Táto časť Wiki je určená predovšetkým začínajúcim používateľom, ktorí potrebujú získať základné informácie o projektoch OpenStreetMap a FreemapSlovakia, o spôsobe vytvárania máp, spätnej kontrole máp, o komunikácií s inými používateľmi komunity a pod.

Obsah

1. Úvod 2. Príprava na mapovanie 3. Mapovanie 4. Štandardy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki