Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

DiplomovkaPOI


Miloslav BiesikNázov: Úprava bodov v OpenStreetMap cez webové rozhranie

Cieľ: Cieľom diplomovej práce je vytvorenie možnosti na jednoduchú úpravu bodov v OpenStreetMap priamo z freemap.sk

Literatúra: dokumentácia k OpenLayers, Amenity editor, OSM API,

Klučové slová: OpenStreetMap, openlayers, licencia GPL, OSM API, POI

Špecifikácia experimentu: Experiment pozostáva z vytvorenia frameworku a knižnice na úpravu bodov v databáze OpenStreetMap priamo z webového rozhrania www.freemap.sk (pre registrovaných užívateľov). Rozhranie bude umožňovať upravovať body jednoduchým spôsobom, s predvýberom rôznych bodov záujmu (POI), predvýberom zložitejších popisov elementu (otváracie hodiny, obrázky, viacnásobný výber, adresné body).


viditeľné výsledky
oprava bugov:
voľné prokračovanie BakalarkaPOIpridajSkolskaPraca
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki