Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
GPStoGO (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/excl32.png) Schéma je v štádiu schvaľovania


FreemapSlovakia má záujem prispievať k slobodnému mapovaniu Slovenska. Popri sprístupňovaní máp podporujeme aj vytváranie mapových podkladov. Okrem GPS prístrojov pre členov združenia za zvýhodnených podmienok, poskytujeme aj schému pomoci GPStogoSK.

Schéma pomoci GPStogoSK je inšpirovaná celosvetovou aktivitou GPStogo, ktorej hlavná myšlienka je bezplatné zapožičanie GPS prístroja za nasledujúcich podmienok:

príjemca pomoci musí
GPStoGO
v prípade zapožičania GPS prístroja sa príjemca zaväzuje
v prípade splnenia nižšie uvedených kritérií môže príjemca získať prístroj natrvalo ak
Prístroje sú momentálne v:
Poznámka pre linuxových užívateľov tohto prístroja: pre sťahovanie a komunikáciu s týmto loggerom (bt747, mtkbabel) používajte rýchlosť 38400 bd (inak sa nespojí).


Attachments
File Last modified Size
GPStogoSK-1.jpg 2009-05-06 12:53 1Mb
GPStogoSK-1s.jpg 2009-05-06 12:53 14Kb
GPStogoSK-2.jpg 2009-05-06 12:53 2Mb
GPStogoSK-2s.jpg 2009-05-06 12:54 31Kb


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki