Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2304]

This is an old revision of HowWeHelp made by MichalPalenik on 2009-10-26 10:37:44.

 

Ako my, teda FreemapSlovakia, pomáhame:

prevádzka servera a portálu www.freemap.sk
organizácia MicroMappingParty
vyjednávanie poskytnutia dát AkviziciaDat
podpora študentov pri vypracovávaní semestrálnych, bakalárskych a diplomových prác WishList
poskytnutie Gps prístrojov GPStogoSK
zabezpečenie dopravy MapujVlakom
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki