Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
FreemapSlovakia sa zúčastní konferencie Enviro-i-Fórum 2010

http://enviroiforum.sazp.sk/2010

Téma je:

Prezentovanie životného prostredia pomocou OpenStreetMap


Abstrakt:

Projekt OpenStreetMap je zameraný na vytvorenie slobodnej wiki mapy sveta. Mapa je slobodná v zmysle licencie Creative commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic. Licencia umožňuje použitie dát (kopírovať a upravovať dáta) pri dodržaní dvoch podmienok: označiť zdroj dát a licencovať upravené alebo kopírované dáta pod rovnakou alebo podobnou licenciou. Rovnaká licencia je používaná aj na projekt wikipédia. Mapa je wiki, v zmysle, že každý (kto koná v zmysle licencií a súhlasí so zverejnením svojej práce) môže upravovať mapu. Licenčné ujednania sú uvádzané pri registrácií nového prispievateľa. Mapa je mapa sveta, keďže obsahuje dáta z celého sveta. Pokrytie údajmi nie je rovnomerné (ako dôsledok wiki filozofie). Tradične je najlepšie pokrytie v Nemecku a Anglicku.

Freemap Slovakia je občianske združenie zameriavajuce sa na lepšiu prístupnosť pre užívateľov na Slovensku. Popri zastrešovaní lokálnej komunity a zbere dát prevádzkuje vlastný online portál s podrobnou mapou, špecializovanými službami ako i návodmi.

Keďže cieľom je vytvoriť kompletnú mapu sveta, nechýbajú ani značky na označenie objekotv z rôznych oblastí životného prostredia. V článku predstavíme základné druhy značenia oblastí (napr. národné parky), čiar (napr rieky) alebo bodov (napr studničky a chránené stromy). Predstavíme tiež spôsob ako začleniť nové značenie (na príklade chráneného hniezdiska).

Dáta sú uložené v georeferencovanej databáze, čo umožňuje široké ďalšie použitie. Ukážeme možnosti exportu relevantnej časti databázy do prenosných zariadení (mobilné telefóny alebo gps prístroje). V ďalšej časti si ukážeme ako zvýrazniť relevantné objekty a pripojiť k nim ďalší popis. Cieľom bude vytvoriť jednoduchý portál prezentujúci jaskyne na Slovensku.

Konferencie
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki