Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Pages linking to FileDownload


CoMame
CoMameEn
DevBugList
DevBugListHistory
FreemapSlovakia
Garmin
HomePage
StarterGuideFreemapSlovakia
TlacoveSpravy2009December
TlacoveSpravy2009Februar
TlacoveSpravy2009Marec
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki