Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Pages linking to Kataster


DatoveZdroje
freemapKaPor
KatasterKluc
KatasterPortal
KatasterWMS
SJTSK
SJTSKGrid
SupisneCislaKapor
WishList
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki