Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [5262]

This is an old revision of StarterGuide made by kayle on 2017-09-09 08:08:37.

 

Starter Guide

Táto časť Wiki je určená predovšetkým začínajúcim používateľom, ktorí potrebujú získať základné informácie o projektoch OpenStreetMap a FreemapSlovakia, o spôsobe vytvárania máp, spätnej kontrole máp, o komunikácií s inými používateľmi komunity a pod.

Obsah

1. Úvod 2. Príprava na mapovanie 3. Mapovanie 4. Štandardy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki